Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eies med 73,01 % av Salten Kraftsamband AS, og inngår som datterselskap i SKS-konsernet. Øvrige eiere er Lurøy Kommune; 12,05 %, Træna Kommune; 4,17 % og private; 10,77 %. Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune. Selskapet produserer og selger elektrisk energi. Produksjonen er lokalisert til Reppa Kraftstasjon som ble satt i drift i 1956. I 1986 ble det installert ny turbin og generator slik at effekten på kraftstasjonen ble fordoblet til 10 MW.

Kraftproduksjon
Produksjonen i Reppa kraftverk ble i 2020 på rekordhøye 81,28 GWh. Det er en økning på 4 GWh fra året før. Magasinfyllingen var pr. 31.12.20 71,4 % som er 3,7 prosentpoeng høyere enn snittet for de siste 6 år.
Det er inngått avtale med SKS Produksjon AS om drift og vedlikehold av kraftverket, samt innleid daglig leder fra SKS Produksjon AS. Øvrige tjenester kjøpes fra selskaper i SKS konsernet.

Kraftproduksjon på Reppa Kraftverk forventes å være stabil. Generator revisjon ble pga Korona utsatt fra 2020, og er planlagt gjennomført i 2021.

Selskapet har i 2020 solgt sitt heleide datterselskap Rødøy Lurøy Fiber AS.

Regnskapet for 2020 viser et driftsresultat på 4,94 mill.kr, og et resultat etter skatt på 5,4 mill. kr.

Oversikt over resultat- og balanse Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Beløp i 1000

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS hadde ingen ansatte pr 31.12.20

Eierskap

Salten Kraftsamband AS
Private aksjonærer
Lurøy kommune
Træna kommune