Konsernsjefen har ordet

Salten Kraftsamband (SKS) ser tilbake på 2020 som krevende. Tross solide produksjonstall, har rekordlave kraftpriser og nettproblematikk gjort det utfordrende å levere et tilfredsstillende årsresultat.

Lave kraftpriser
Starten av året var preget av enorme mengder snø i fjellet. Snøsmelting og mye nedbør resulterte i rekordrask magasinfylling. SKS har levert gode tall (2147 GWh) fra konsernets produksjonsanlegg i Salten og på Helgeland. Samtidig har kraftprisen gjennom hele 2020 vært historisk lav, den laveste årsprisen på kraft noensinne. I sum resulterer det i et årsresultat hverken vi eller våre eiere kan være fornøyde med. Styret og eierne har derfor samtykket til administrasjonens innstilling om å si i fra seg utbytte for 2020. Samtidig har vi forståelse for at både eierkommuner og øvrige eierselskap forventer avkastning fra sitt eierskap i et av landsdelens ledende kraftselskaper.

Her grever ansatte i SKS Produksjon Sulitjelmaverkene seg ned til luftesjakten ved Storelvvatn kraftverk. Det er mai måned og seks meter ned til bakkenivå.

Nettutfordringer
Det er viktig å påpeke at kraftprisen i Nord-Norge (N04) er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet og resten av Norden. Prisskillet skyldes i hovedsak dårlig overføringskapasitet, sterkt begrenset eksportmulighet og dermed innestengt kraft.
Utbygging av nett er derfor en av de viktigste fanesakene for oss i årene fremover. Det handler om konkurransekraft og om å skape muligheter for fremtidig kraftkrevende industri i vårt geografiske nedslagsfelt, hovedsakelig Nord-Norge. Og det forutsetter betydelig oppgradering av infrastruktur og overføringskapasitet.

Omstilling
Korona-krisen, som hele verdenssamfunnet er berørt av, må også nevnes. For SKS sin del har den krevd omstilling og endringer i rutiner. Vi, som de fleste andre, har gått fra nært arbeidsfellesskap til hjemmekontor, avstandsregler og virtuelle møterom. I skrivende stund påvirker det oss fortsatt og vi er forberedt på at vi også fremover må tilpasse oss pandemien i stor grad.
Omstillingen har imidlertid også ført med seg noe positivt. Vi ble nødt til å snu oss raskt og tilpasse oss en ny hverdag. Dette har vi lykkes med takket være innsatsen til alle våre medarbeidere. Vi ser likevel frem til normale tilstander hvor vi kan se og snakke med våre kollegaer og samarbeidspartnere slik vi var vant til før pandemien inntraff.

Samtidig går turbinene i våre 20 vannkraftverk sin utrettelige gang. Vi har gjennom året hatt høy kraftproduksjon. Jeg vil også trekke frem vår handelsavdeling som utfører forvaltning og handel av kraftrelaterte produkter for oss selv og for kunder over hele landet. Et unikt og profesjonelt miljø som hver dag bidrar positivt med sin spesielle kompetanse på handel av kraft, grønne verdier, oppgjør og avregningstjenester.

SKS og kraftforsyningen representerer en kritisk samfunnsfunksjon og jeg er derfor stolt over at vi har klart å opprettholde tilnærmet normal drift i en tid hvor mange andre næringsaktører i ulike bransjer har måttet stenge ned som en konsekvens av korona-krisen.

 

Mer vannkraft
I 2020 har vi modernisert og bygget nytt Sjøfossen Kraftverk (23 GWh) i Gildeskål kommune. I nabokommunen Beiarn bygges Breivikelva kraftverk (27 GWh) som skal stå ferdig i løpet av inneværende år. På Helgeland pågår fortsatt samarbeidsprosjektet med Helgeland Kraft, med byggingen av kraftverkene Smibelg og Storåvatn (SmiSto). Storåvatn 1 ble idriftsatt i 2020 mens de øvrige anleggene skal være satt i drift innen utgangen av 2022.
Dessverre er kostnadene ved byggingen av SmiSto blitt betydelig høyere enn først beregnet. Det pågår p.t. en rettslig prosess som skal ta stilling til fordeling av merkostnadene mellom utbygger og entreprenør. Kjennelse av dom er forventet ultimo mai 2021. Uansett utfall har denne prosessen vært krevende for alle involverte parter.

Ser mot fremtiden
SKS har i løpet av 2020 jobbet frem ny strategi for de kommende fem årene. Kraftbransjen er i rask endring med ny teknologi, nye forretningsområder og økt etterspørsel av kraft.
SKS har en klar ambisjon om fortsatt være en ledende aktør innen vannkraftproduksjon og forvaltning av ren energi. Da må SKS tilpasse seg markedet og gjøre nødvendige justeringer, investeringer og organisasjonsmessige endringer for å være optimalt rustet til å imøtekomme en stadig voksende etterspørsel etter fornybar energi.

Hilsen
Liina Veerme
konsernsjef, Salten Kraftsamband AS