Samfunnsansvar og bærekraft

SKS er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Gjennom vår produksjon av ren fornybar energi basert på vannkraft skaper vi verdier og arbeidsplasser i Nordland, og bidrar til at verden øker sin andel av fornybar energi.

I FNs bærekraftsmål nummer 7 – Ren energi beskrives tilgang til energi som sentrum av nesten alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det dreier seg om klimaendringer, jobber, sikkerhet og mulighetene for økte inntekter. Ved å øke investeringene og produksjonen av fornybar energi kan man bidra til å gjøre Norge og verden til et bedre sted.

For oss i SKS er dette kjernen av vår virksomhet. Vi ønsker å foredle og videreutvikle den fornybare ressursen som vannkraft er, for å bidra til at vi på sikt kan leve i et nullutslippssamfunn.

I over 60 år har SKS produsert ren energi, og vært en betydelig samfunnsbygger både lokalt og nasjonalt. Vi er en av de viktigste næringslivsaktørene i Nordland, og bidrar til fellesskapet gjennom at vi hvert år betaler inn store summer i skatter og avgifter til kommunene i Salten, til Nordland Fylkeskommune og til staten. I tillegg bidrar vi med konsesjons- og kvotekraft som utgjør betydelige verdier for mottakerne. Vi er stolte over å ha bidratt til den velferdsutviklingen vi har i Norge.

I dag har vi et kraftoverskudd som kan åpne for ny industriell vekst i nord. Hydrogenproduksjon basert på vannkraft og etablering av datasenter er eksempler på kraftkrevende industri som kan være aktuell for våre lokalsamfunn. Her ønsker vi å ta en aktiv rolle for å bidra til ytterligere vekst.

SKS er støttespiller for lokal idrett og kultur i Salten-regionen og den Nord-Norske landsdelen.

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og skal ivareta både sosiale og miljømessige hensyn i vår drift. Vi er brennende opptatt av våre lokalsamfunn. Her produserer vi den fornybare energien, og vi ønsker at det skal være gode og attraktive samfunn hvor det er godt å bo og leve. For å bidra til dette er vi en aktiv samarbeidspartner på mange områder.

– Vi støtter lag og foreninger innen idrett og kultur
– Vi støtter aktører som skaper uforglemmelige og stolte øyeblikk
– Vi støtter utdanningsinstitusjoner og stiftelser med læring og kunnskap i fokus
– Vi engasjerer oss i kunnskapsbedrifter og næringslivsfond – med formål om å skape et bedre næringsliv.

SKS bidrar også til felleskapet gjennom betaling av store summer i skatter og avgifter til kommunene i Saltenregionen og Nordland fylkeskommune. Den Norske stat mottar også en betydelig andel av sum totale skatter og avgifter.

Produksjonsselskapene i konsernet er forpliktet til å avgi konsesjonskraft og kvotekraft til berørte kommuner, Nordland fylkeskommune og lokale kraftselskaper. Kvotekraften leveres til selvkost, mens konsesjonskraften leveres til en pris fastsatt av Olje- og energidepartementet. For 2020 ble det avgitt 390 GWh, som utgjør betydelige verdier for mottakerne.

SKS støtter og bidrar til prosjektet om etablering av Sjunkhatten Folkehøyskole i Valnesfjord, Fauske kommune

261 millioner kr i samfunnsbidrag 2020

Eiendomskatt
Konsesjonsavgift NVE (Sentralt)
Konsesjonsavgift (lokal)
Arbeidsgiveravgift
Naturressursskatt
Grunnrenteskatt
Alminnelig skatt
Konsesjonskraft
Kvotekraft
Sponsorater
Skattetrekk fra ansatte

Samfunnsbidrag - Lokalt vs Sentralt

Lokalt
Sentralt