STYRETS ÅRSBERETNING 2020

Salten Kraftsamband (SKS) skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Ved å videreutvikle vår kompetanse innenfor vannkraftproduksjon, og ved å ta i bruk ny kompetanse og teknologi skal SKS vise vei og være en attraktiv samarbeidspartner i utviklingen av fremtidens energimarked. Med fokus på intern effektivitet og ved å reinvestere i organisasjonen og selskapets virksomhet, ønsker SKS å skape ytterligere aktivitet og langsiktig verdiskapning for region, samfunn og våre eiere.

Generelt
Salten Kraftsamband (SKS) er ett energikonsern med virksomhet hovedsakelig innenfor forretningsområdene vannkraftproduksjon og kraftomsetning med tilhørende aktiviteter. SKS har sitt hovedkontor på Fauske, og eies av Bodø kommune, Fauske kommune, Nordlandskraft AS, Jämtkraft AB, Bodø Energi AS og Bodø pensjonskasse.

Konsernets produksjonsanlegg ligger i kommunene Fauske, Gildeskål, Beiarn, Bodø, Rødøy og Hemnes.

SKS er morselskap i konsernet og eier 100 % av aksjene i datterselskapene SKS Produksjon AS og SKS Handel AS. I tillegg eier selskapet i underkant av 73 % av aksjene i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. I morselskapet er konsernledelsen og stabsfunksjoner innenfor økonomi, regnskap, IT, HR, kommunikasjon og samfunnskontakt, kvalitet, HMS og strategi, samt forretningsutvikling plassert.

I tillegg har SKS blant annet 33,33 % eierskap i Polar Kraft AS, og gjennom SKS Produksjon AS har konsernet 50% eierskap i Smisto Kraft AS og Vakinn AS.

 

ÅRET 2020
Salten Kraftsamband ser tilbake på et år med historisk lave markedspriser innenfor konsernets kjernevirksomhet.

Året startet med kraftpriser på om lag 30 øre/kWh, for deretter å falle raskt til ett nivå under 10 øre. Store deler av våren og sommeren lå prisen mellom 2 og 10 øre. Prisutviklingen kan forklares ved høyt tilsig, temperaturer over normalt, mye vind og innfasing av ny vindkraft. I tillegg var det ubalanse i forholdet mellom produksjon og forbruk i NO4. Utvekslingskapasiteten ut fra område NO4 var ikke tilstrekkelig, og områdeprisen var noe lavere enn systemprisen. Kullprisene steg marginalt gjennom året, tilsvarende prisutvikling ble observert for gass. Karbonprisen økte imidlertid markant og endte på rekordhøye 40 EUR/EUS. Moderat gasspris og høye CO2 kostnader førte til at marginalkost gasskraft var vesentlig rimeligere enn marginalkostnad for kullkraft.

Den samlede vannkraftproduksjonen i Norge var 144 TWh i 2020 (opp fra 126 TWh året før).

Gjennomsnittlig kraftprispris for prisområdet NO4 hvor våre produksjonsanlegg er lokalisert var 9,4 øre/KWh i 2020.  Dette er en reduksjon på 28,3 øre fra 2019.

Systemprisen ble 11,6 øre per kWh i 2020, mot 38,4 øre per kWh i 2019.

Hydrologi:
Samlet nedbør i vårt produksjonsområde var betydelig over normalen i 2020. Totalt tilsig i vårt område tilsvarte en produksjon på 2.694 GWh, noe som er om lag 700 GWh mer enn normalt. Total vannkraftproduksjon i 2020 utgjorde 2 146 GWh, mens tilsvarende tall for 2019 var 1934 GWh. Vannmagasinbeholdningen var ved inngangen av året på 55 % og ved utgangen av året 81 %. Normal magasinbeholdning ved årsskifte er 63 %. Snømagasinet er beregnet til 168 GWh, noe som er tilnærmet 50 % av normalt.

 

Vannkraftproduksjon
SKS Produksjon oppnådde et driftsresultat på 89,9 mill.kr i 2020, noe som er 198 mill.kr lavere enn foregående år. Resultatet etter skatt ble 52,1 mill. kr, som er 50,7 mill. kr lavere enn forrige år. Produksjonen ble
2 066 GWh i 2020, som er 209 GWh mer enn i 2019. Svært lave priser ble delvis kompensert med positive effekter fra sikringshandler.

Rødøy-Lurøy Kraftverk (RLK) realiserte en rekordproduksjon på 81,3 GWh som er 4 GWh høyere enn 2019. Regnskapet for 2020 viser et driftsresultat på 5,0 mill.kr, som er 11,3 mill.kr lavere enn 2019. Resultat etter skatt ble 5,4 mill.kr, for 2019 var tilsvarende tall 6,5 mill.kr. RLK har i løpet av 2020 solgt 100 % av aksjene i selskapet Rødøy-Lurøy Fiber AS.

Kraftomsetning
SKS Handel tilbyr et bredt produkt- og tjenesteaspekt innen avregning, handel og forvaltning av kraft, herunder opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Handelsvirksomheten hadde høy aktivitet som følge av store prisendringer i alle de kraft relaterte markedene. Det gjelder prisen på kraft, prisen på opprinnelsesgarantert kraft og elsertifikater.

Regnskapet for 2020 viser et driftsresultat på 6,7 mill.kr. Driftsresultatet for 2019 var 7,5 mill.kr.

Kraftutbygging
Utbyggingen av kraftverk i Smibelg og Storåvatn i Rødøy og Lurøy kommune, som gjøres gjennom selskapet Smisto Kraft AS, er forsinket. SKS Produksjon AS eier 50 % av Smisto Kraft AS. Totalkostnaden på prosjektet blir høyere enn hva som var budsjettert på tidspunktet for investeringsbeslutningen.  I tillegg har Hæhre Entreprenør AS valgt å stevne Smisto Kraft AS for Rana Tingrett, med påstand om å få dekt ekstra kostnader i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Dersom Hæhre Entreprenør AS får medhold i sine krav, vil det medføre behov for ekstra tilførsel av egenkapital fra eierne.

 

ÅRSRESULTAT FOR 2020
Konsernregnskapet for SKS rapporteres etter internasjonale regnskaps standarder (IFRS).

Brutto driftsinntekter i konsernet ble på 379,8 mill.kr. Tilsvarende tall for 2019 var 690,2 mill.kr. Netto driftsinntekter ble 335,6 mill.kr, en nedgang på i overkant av 260 mill.kr sammenlignet med foregående år. Regnskapet er belastet med driftskostnader på 264,7 mill.kr. Driftsresultat ble 70,9 mill.kr og resultat før skatt er på 4,9 mill.kr. Skattekostnaden er på 6,5 mill.kr og konsernets resultat etter skatt er på – 1,6 mill.kr.

Verdiendring på sikringskontrakter for kraft, valuta, rentebytteavtaler og lignende bidro negativt med 30,8 mill.kr. Totalresultatet for konsernet ble -32,4 mill.kr.

Morselskapet rapporterer sitt resultat etter norsk regnskapsstandard og har et resultat etter skatt på 11,0 mill.kr, tilsvarende tall for 2019 var 38,8 mill.kr.

Balanse og kapitalstruktur
Konsernets egenkapital ved årets utgang utgjorde 1 696,4 mill.kr. Av dette er aksjekapitalen på 100,6 mill. kr og annen egenkapital på 1 595,8 mill.kr. Minoritetene er på 29,3 mill.kr.

Konsernets likviditet utgjorde ved årsskiftet 504,7 mill.kr, herav bundet til skattetrekk og sikkerhet krafthandel 78,3 mill.kr. Konsernets kortsiktige og langsiktige rentebærende gjeld var på 2 768 mill.kr. Den langsiktige gjelden ble refinansiert i desember 2018 og har en løpetid på inntil 7 år.

Morselskapets eiendeler består av sum anleggsmidler på 3 811,5 mill.kr og omløpsmidler på 464,3 mill.kr. Egenkapitalen er på 1 944 mill.kr, langsiktig gjeld utgjør 2 131,2 mill.kr og kortsiktig gjeld 200,6 mill.kr.

Kontantstrøm
Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2020 var 24,9 mill.kr. Tilsvarende tall for 2019 var 243,0 mill.kr.

Ved utgangen av året var konsernets frie likviditetsreserve i bank på 426,5,0 mill.kr, mot 555,0 mill.kr i 2019. Totalt har konsernet en beholdning av kontanter og kontantekvivalenter på 504,7 mill.kr. I tillegg er det innvilget en ubenyttet kassekreditt på 150 mill.kr. Styret er av den oppfatning at SKS har en tilfredsstillende finansiell stilling.

 

DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT

Styret foreslår at morselskapets resultat kr, 10 960 059,- disponeres slik:

Avsatt til utbytte                             kr                     0,-
Overført til annen egenkapital    kr  10 960 059,-
Sum disponert                                   kr  10 960 059,-

 

Forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat etter regnskapsårets avslutning
Det er ingen forhold oppstått etter regnskapsårets slutt som endrer selskapets eller konsernets stilling og soliditet.

FINANSIELL RISIKO
Konsernet har som mål å optimalisere selskapets finansposter, samt redusere valutarisikoen. Konsernets strategi med hensyn til finansielle instrumenter er å gi en stabil og forutsigbar kontantstrøm. Selskapet søker å oppnå betingelser i takt med utviklingen i markedene. Selskapet har risikostrategier definert i risikodokumenter vedtatt av styret. Konsernet er disponert for valuta- og renterisiko. Valuta- og renterisiko begrenses ved inngåelse av termin- og swapkontrakter.

Markedsrisiko
Som kraftprodusent er SKS eksponert for bevegelser i markedspriser og volumusikkerhet. SKS har en aktiv sikringsstrategi beskrevet i risikodokumenter og gjennomfører løpende kraftanalyser. Konsernet har en strategi for prissikring av fremtidig kraft med mål om å redusere kraftprisrisiko og stabilisere konsernets inntjening. Markedsrisikoen håndteres ved å benytte finansielle instrumenter. Kraftderivatene bidrar til å redusere volatilitet i oppnådde priser. Valutaderivater benyttes til å redusere valutarisiko.

For å kunne følge markedet tett og dynamisk, samt bygge kompetanse innen ulike instrumenter, har konsernet tradingaktivitet ved siden av sikringshandelen. Denne aktiviteten skal gi positiv avkastning over tid og benyttes som analytisk input til analyseapparatet.

Morselskapets finansielle anleggsmidler er av stor verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko.

Kredittrisiko
Selskapet har vurdert kundeporteføljen til å være av lav kredittrisiko. Lavkonjunktur som følge av Korona-pandemien kan imidlertid øke kredittrisikoen betydelig. Økt motpartsrisiko, spesielt innenfor SKS Handel AS sitt markedsområde, har etter styrets oppfatning økt den samlede kredittrisiko. Konsernet har etablert gode rutiner for oppfølging av utestående fordringer. Morselskapets kunder er i all hovedsak konserninterne og risikoen anses som liten for disse fordringene.

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Konsernet er innvilget en kassekreditt i bank med en ramme på 150 mill.kr. Ved store svingninger i kraftpris er kraftomsetningen utsatt for stor likviditetsbelastning, både gjennom sikkerhetsstillelser og tidsforskyvningen mellom kjøp av kraft og oppgjør fra kunde. Forfallstidspunktet for kundefordringer opprettholdes, og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet.

Fortsatt drift
Årets regnskap er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift. Denne forutsetning mener styret klart er tilstede.

FORSKNING OG UTVIKLING
Konsernet bidrar i noen grad med oppgaver/praksis ovenfor studenter på universitet og høyskolenivå i tillegg til generell FoU-støtte via medlemskapet i Energi Norge og med kapital til Økonomisk Forskningsfond.

SKS har vært medlemsbedrift i Trainee Salten siden oppstart i 2006 og har i 2020 hatt engasjement av en trainee i SKS P. Vi er også engasjert i Opplæringskontoret for energifag (OFE) som i stor grad bidrar med rekruttering, opplæring og oppfølging av energifagslærlinger, samt obligatorisk opplæring/kursing for våre medarbeidere. SKS har i inneværende år bidratt med midler til lokalt Newton-rom, der fokus har vært innenfor realfagsatsning og fornybar energi.

VIRKSOMHETS- OG KVALITETSSTYRING
SKS har et kvalitetsstyringssystem basert på prinsippene i ISO9001 som er en del av den totale virksomhetsstyringen. Av kvalitetspolicyen fremgår det at konsernet skal levere produkter og tjenester av god kvalitet innenfor alle virksomhetsområder, samt jobbe for kontinuerlig forbedring for å tilfredsstille krav, behov og forventninger fra kunder, eiere så vel som myndigheter.

Kontinuerlig forbedring med fokus på involvering, lederes engasjement, beslutninger basert på fakta og prosesstilnærming er bærende prinsipper i kvalitetsstyringssystemet. Forbedringsarbeidet identifiseres fortløpende gjennom meldinger, revisjoner og kontroller, organisasjonsutvikling og risikovurderinger. Fokus på kvalitetsarbeidet vil fortsatt være oppfølging i forhold til etterlevelse, gjennomføring og strukturelle grep for kontinuerlig forbedring også på dette området.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET
I SKS-konsernet er helse-, miljø- og sikkerhet prioritert nummer 1 og integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal ikke gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå. Konsernet har et HMS-styringssystem som tilfredsstiller etablerte standarder på området, og som belyser krav i gjeldende lovverk og intern styrende dokumentasjon. Konsernets HMS-rutiner (prosedyrer og instrukser), er tilsvarende under kontinuerlig utvikling med fokus på forenkling og forbedring, for stadig bedre etterlevelse og oppfølging.

Det er satt konkrete mål for sykefravær, skader og HMS-meldinger for perioden 2015 – 2020. Fastsetting av mål på disse områdene er styrebehandlet og vedtatt av alle selskaper i konsernet. Det er etablert prosedyre for ensartet HMS-rapportering, slik at styrene kan følge med om målene oppnås.

For arbeidstakere som eventuelt rammes av nedsatt funksjonsevne har vi beredskap for å foreta individuell tilrettelegging både av arbeidsplass og arbeidsoppgaver så langt dette praktisk lar seg gjennomføre.

Koronasituasjon har preget konsernets virksomhet, der vi tidlig i februar 2020 begynte forberedelser, materiellanskaffelser og gjennomførte risikovurderinger tilknyttet vår drift. Beredskapsorganisasjon og ledergruppen har hatt jevnlige møter der tiltak og interne beslutninger ut fra myndighetspålegg og råd er fastsatt og formidlet.

ARBEIDSMILJØ
Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der linjeledelsen og den enkelte arbeidstaker involveres og gjøres ansvarlig i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Arbeidsmiljøutvalget, verneombud, HR-stab og KHMS-stab bidrar spesielt og i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste i utøvelsen av arbeidsmiljølovens intensjoner.

HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. SKS har siden 2002, vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Konsernet hadde i 2020 et totalt sykefravær på 3,86 %, som er marginalt høyere enn i 2019 (3,79 %). Noe av økningen tilskrives lav terskel for å være hjemme med koronasymptomer. Mange har imidlertid kunnet jobbet hjemmefra ved karanteneplikt på grunn av symptomer eller avventende testsvar. Det har likevel vært noen stillinger, blant annet operatører, som ikke har hatt denne muligheten. Disse er med i fraværsstatistikken og i hovedsak er fraværet begrenset til 4-8 dager per tilfelle. Utover året ble det gjort teknologiske tiltak slik at de aller fleste har fått hjemmekontor. SKS hadde ingen smittede av korona i 2020.

Korttidsfraværet (< 3 dager) var 0,64 %, som er en indikasjon på et godt arbeidsmiljø. Tilsvarende tall for 2019 var på 0,81 %. Styret vurderer konsernets arbeidsmiljø som godt.

SIKKERHET OG SKADER
SKS har som målsetting at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller våre anlegg og utstyr. Gjennom økt fokus på systematiske risiko og sårbarhetsanalyser, samt sikker-jobb-planlegging skal konsernet jobbe målrettet for å forebygge slike skader. I 2020 var det ingen hendelser som medførte personskader.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Styret har ti medlemmer, hvorav seks menn og fire kvinner. Konsernet hadde ved utgangen av året 88 fast ansatte, herav 16 kvinner og 72 menn. Konsernets lønns- og stillingssystem sikrer at det gis lik lønn for likt arbeid. Konsernets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder, og at likestillingsspørsmål blant de ansatte er tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn, på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

Konsernet verdigrunnlag, etiske retningslinjer og medarbeiderstandarder legger føringer for forventet adferd av våre medarbeidere. Ved å ha fokus på dette jobbes det aktivt for å utvikle og fremme formålet jamfør kapittel 13 – Vern mot diskriminering i Arbeidsmiljøloven.

YTRE MILJØ
I SKS betraktes forurensning og avfall som ressurser på avveie, og konsernet har etablert gode rutiner for håndtering av både utslipp og avfall. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet genererer. Konsernets virksomhet bidrar derimot positivt til miljøet da vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser.

I forbindelse med pågående utbygginger er det noe større belastning på det ytre miljø enn hva tilfellet er i en normal driftsperiode. Selskapet har som mål å rette opp de skader enhver utbygging påfører det ytre miljø så langt dette er praktisk mulig. Alt avfall kildesorteres og leveres i henhold til de krav som settes fra godkjente avfallsaktører, og prosessavløpsvann renses i samsvar med forurensningsmyndighetenes forskrifter.

MILJØSERTIFISERING
Selskapene Salten Kraftsamband AS og SKS Handel AS er miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen Miljøfyrtårn har ikke utarbeidet miljøstandarder for energiproduksjonsselskap. Dette er bakgrunnen for at SKS Produksjon AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS ikke er miljøsertifisert.

Uansett miljøsertifisering skal alle selskapene tilfredsstille konsernets miljøkrav som skal tydeliggjøres i større grad fremover.

FREMTIDUTSIKTER
Konsernets framtidsutsikter på lang sikt vurderes fortsatt som gode, selv om de korte kraftprisene har falt markant den senere tid. Signalene fra kraftanalytikermiljøene er at det ligger en fundamental oppside i forhold til kraftprisen på nordisk kraft i årene framover. Dette synet gjenspeiler seg ikke i de terminpriser en observerer på kraftbørsen for øyeblikket.

Spotpriser og terminpriser viste en fallende trend gjennom 2020, hovedsakelig drevet av mye nedbør, stort tilsig og ett mildt klima. Den hydrologiske balansen har imidlertid svekket seg inn i 2021, og markedet har løftet spotprisene, kombinert med at det handles på noe høyere terminpriser. Innfasing av stadig mer vindkraft er med på å dempe løftet på terminprisene de nærmeste årene.

Fremtidige priser i prisområde NO4 er noe usikker grunnet ubalanse mellom produksjon og forbruk, kombinert med begrenset overføringskapasitet. Det foreligger få kjente planer på økt forbruk og/eller forbedret utvekslingskapasitet. På den andre siden kjenner vi til flere aktører som ønsker å utvide kraftproduksjonen. I sum kan dette medføre at områdeprisen i NO4 kommer under sterk press, og enkelte analysemiljø antyder en prisdifferanse målt mot systempris på mellom 5 og 10 øre/kWh. Fallende priser i NO4 kan fra vår side delvis kompenseres gjennom ett godt regulert vannkraftsystem med mulighet til å produsere mest på gunstige priser.

Pandemien Covid-19 påvirker fortsatt verdenssamfunnet. Det er iverksatt strenge nasjonale tiltak i de fleste land for å begrense smitten. Tiltakene reduserer aktiviteten og verdiskapningen globalt. Hittil har vi i begrenset grad observert nedstengning av industri-/næringsvirksomhet i vårt markedsområde. Dette må imidlertid forventes dersom pandemien vedvarer over tid. Konjunkturnedgangen vil påvirke etterspørselen etter energi negativt, og derigjennom reduserer kraftprisen i tiden som kommer. I etterkant av pandemien må det forventes at næringslivet trenger tid på å reetablere ett aktivitetsnivå som før krisen.

Nasjonalt og internasjonalt arbeid med nye miljømål, støttet av blant annet Paris-avtalen, forventes å gi bedre rammebetingelser for fornybarbransjen. Klimaavtalen legger press på utfasing av kullkraftverk i Europa og den øvrige verden. Fremtidig kraftbalanse i vårt geografiske område vil være sterkt påvirket av hvilke beslutninger som fattes angående fremtidig svensk kjernekraftproduksjon. Det er vedtatt nedlagt noe kjernekraftproduksjon, og signaler i markedet kan tyde på at ytterligere reaktorer skal ut av produksjon.

Inntekter skapt av vannkraftproduksjon har historisk sett vært underlagt en høy skattesats i Norge. Utviklingen de senere år har forsterket dette faktum, og styret er bekymret for at samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer/reinvesteringer innenfor ny fornybar vannkraft ikke er bedriftsøkonomisk forsvarlig å gjennomføre.

Styret er avventende mht. effekten av justerte rammevilkår knyttet til endringer i grunnrenteskatten etter nye regler vedtatt i statsbudsjettet for 2021.

 

Fauske, den 14. april 2021