Konsernstyret

Odd-Tore Fygle

styreleder

Ronny Borge

styrets nestleder

Ida Haugnes Gaustad

styremedlem

Frank J Berg

styremedlem

Yvonne Berglin

styremedlem

Mona Liss Paulsen

styremedlem

Erik Brandsma

styremedlem

Kurt Kvam

styremedlem

Ann-Lisbeth Skjellvik

styremedlem

Ragnar Pettersen

styremedlem