Salten Kraftsamband AS

Morselskapet, Salten Kraftsamband AS, består av staber og sentraliserte fellestjenester. Selskapet ledes av konsernsjef Liina Veerma, samt konserndirektørene for stabene administrasjon og finans.

Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet som består av datterselskapene SKS Produksjon AS, SKS Handel AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Selskapet leverer i hovedsak tjenester til datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Administrasjon
Fellestjenester er samlet i egen administrasjonsstab. Staben ledes av administrasjonsdirektør som har ansvaret for SKS-konsernets IT, HR og KHMS. IT-avdelingen bistår selskapene med drift og vedlikehold av servere, telefoni, og IT-support. HR-avdelingen leverer tjenester innen strategisk planlegging, koordinering og rådgivning innenfor områder som personalforvaltning, kompetanseutvikling, rekruttering og organisasjonsutvikling. Kommunikasjonsstaben har ansvar for intern og ekstern informasjonsvirksomhet, konsernets sponsorportefølje og omdømmearbeid. KHMS-staben leverer tjenester innen etablering, koordinering og internt tilsyn innenfor områder som kvalitetsstyring/kvalitetssikring, HMS, beredskap og ytre miljø.

Finans
Konsernets økonomi-, finans- og regnskapstjenester er samlet i finansstaben som ledes av Finansdirektør. Staben skal understøtte daglig drift i konsernet med fokus på kjernevirksomheten. Økonomi- og finansavdelingen har det operative ansvaret for konsernets tjenester innenfor skade- og tingforsikring, likviditetsplanlegging og finansforvaltning. Avdelingen ivaretar også controllerfunksjonen ovenfor kraftforvaltning i konsernet. Regnskapsavdelingen leverer tjenester innenfor budsjettoppfølging, lønns- og regnskapstjenester samt sekretariats tjenester.

Selskapet har eierskap til og drift av SKS konsernets bolig-, forretnings- og driftsbygg som ikke inngår innenfor kraftproduksjon virksomheten. Selskapet har forretningsbygg lokalisert på Fauske og Beiarn. Alt tilgjengelig næringsareal er utleid, hovedsakelig til selskaper i konsernet, men også til eksterne selskap.

Morselskapet rapporterer sitt resultat etter norsk regnskapsstandard og har et resultat etter skatt på 38,8 mill.kr.

Oversikt over resultat- og balanse Salten Kraftsamband AS

Beløp i 1000

Ansatteoversikt, 24 ansatte pr 31.12.2019

Menn
Kvinner