SKS Produksjon AS

SKS Produksjon AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS.
SKS Produksjon har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet til produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk tilgjengelighet for kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner. Selskapet har ansvar for produksjonsoptimalisering, styring og overvåkning av kraftverkene.

Selskapet eier selv nitten vannkraftverk i Fauske-, Gildeskål-, Beiarn-, Bodø- og Hemnes kommune. Beregnet årsmiddelproduksjon fra kraftverkene er 2 035 GWh som tilsvarer strømforbruket til 101 250 husstander i Norge. De fleste kraftverkene har reguleringsmagasin noe som gir mulighet til å produsere elektrisk energi når behovet for strøm hos sluttbruker er størst.

Vannkraftverkene produserte 1 857 GWh i 2019. Tilsvarende tall for 2018 var 2 094 GWh. Kraftprisen var i 2019 fortsatt høy på grunn av høye priser på kull og CO2-kvoter kombinert med en fallende hydrologisk balanse i Norden. NO4-pris i 2019 ble 377,29 NOK/MWh, mot 419,80 NOK/MWh i 2018. Systemprisen for 2019 ble på 383,50 NOK/MWh, tilsvarende pris for 2018 var 422,55 NOK/MWh. Total nedbør i vårt område var tilnærmet som normal i 2019. Sesongsvingningene var imidlertid unormal, da store deler av nedbøren kom konsentrert i årets første 4 måneder, samt ved slutten av året. Vannmagasinbeholdningen var ved inngangen av året på 47 %. Ved utgangen av året var magasinbeholdningen 54 %. Normal magasinbeholdning ved årsskifte er 68 %. Snømagasinet er beregnet til 281 GWh ved utgangen av 2019, noe som er 56 GWh lavere enn normalen.

SKS Produksjon AS er rigget for vekst gjennom å øke produksjonen i eksisterende vannkraftanlegg, samt med utbygging av nye vannkraftprosjekter. Bygging av Breivikelva kraftverk i Beiarn kommune startet våren 2019. Breivikelva kraftverk er planlagt å stå ferdig våren 2021 med en årsproduksjon på 27 GWh. Sjøfossen kraftverk ble stoppet høsten 2019 for totalrenovering med ny stasjonsbyggning og nye turbiner, noe som bidrar til å øke produksjonen med 6 GWh til 23 GWh. Selskapet har konsesjon for å bygge flere vannkraftverk, men rammebetingelsene for kraftproduksjon over 10 MVA medfører at det i liten grad er lønnsomhet i å utvide eller bygge ny vannkraftproduksjon med dagens skatteregime.

SKS Produksjon AS eier 50 % av felleseide SmiSto Kraft AS. SmiSto Kraft AS startet utbygging av Smibelg- og Storåvatn kraftverker i Rødøy og Lurøy kommuner sommeren 2015. Kraftverkene har reguleringsmagasin med betydelig regulering og får en samlet årsproduksjon på ca 210 GWh. Storåvatn kraftverk har to aggregat som utnytter vann fra ulike magasin. Storåvatn 1 har en planlagt produksjon på 25 GWh og igangsettes med full produksjon fra forsommeren 2019. Storåvatn 2 har en forventet årsproduksjon på 70 GWh. Smibelg kraftverk har en forventet årsproduksjon på 115 GWh. Utbyggingen er noe forsinket og oppstart er forventet i løpet av 2020 og 2021 for de tre kraftverkene. Hæhre Entreprenør AS har valg stevne Smisto Kraft AS for Rana Tingrett, med påstand om å få dekt ekstra kostnader i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Dersom Hæhre Entreprenør AS får medhold i sine krav, vil det medføre behov for ekstra tilførsel av egenkapital fra eierne.

SKS Produksjon AS har blant landets høyeste nettkostnader for innmating av produksjon (sum fastledd + energiledd). Dette skyldes det høye energileddet som er en konsekvens av ugunstig marked- og nettsituasjon. Lokalt er det nettbegrensinger i Salten trafo (Statnett) og i regionalnettet (Nordlandsnett) som begrenser ny produksjon og økt forbruk. Ny Salten trafo er planlagt ferdigstilt i 2023.

SKS Produksjon AS og Helgeland Kraft Vannkraft AS har gått sammen om å bygge og drifte en felles driftssentral for kraftproduksjon for styring og overvåking av selskapenes vannkraftverk. Dette samarbeidet gjøres gjennom Vakinn AS, et felleskontrollert selskap eid av partene med 50 % hver. Selskapet ledes fra SKS Produksjon AS sitt hovedsete på Fauske. Selskapet ble etablert i januar 2018 og ble satt i drift i juni 2019.

SKS Produksjon AS har avtale med Rødøy-Lurøy Kraftverk om å forestå all drift og styring av Reppa kraftverk.

Årets resultat er preget av at samlet produksjon er noen lavere enn middelproduksjonen, dette kompenseres delvis av gode markedspriser. Innmatingskostnader i Salten området er fortsatt svært høyt i forhold til andre deler av landet. Driftsresultatet for 2019 er på 287,8 mill. kr. Etter finans og skatt viser resultatet et overskudd på 102,8 mill. kr. Skattebelastningen i 2019 er 63 % av resultatet før skatt.

Oversikt over resultat- og balanse SKS Produksjon AS

Beløp i 1000

Ansatteoversikt, 58 ansatte pr 31.12.19

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS