Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eies med 72,89 % av Salten Kraftsamband AS, og inngår som datterselskap i SKS-konsernet. Øvrige eiere er Lurøy Kommune; 12,05 %, Træna Kommune; 4,17 % og private; 10,89 %. Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune. Selskapet produserer og selger elektrisk energi. Produksjonen er lokalisert til Reppa Kraftstasjon som ble oppstartet i 1956. I 1986 ble det installert ny turbin og generator slik at effekten på kraftstasjonen ble fordoblet til 10 MW.

Kraftproduksjon
Produksjonen i Reppa kraftverk ble i 2019 på 77,33 GWh. Det er en økning på 0,17 GWh fra året før. Magasinfyllingen var pr. 31.12.19 57,5 % som er 20,7 prosentpoeng lavere enn samme tid 2018, og 12,4 % prosentpoeng lavere enn snittet for de siste 6 år.
Det er inngått avtale med SKS Produksjon AS om drift og vedlikehold av kraftverket, samt innleid daglig leder fra SKS Produksjon AS. Øvrige tjenester kjøpes fra selskaper i SKS konsernet.

Kraftproduksjon på Reppa Kraftverk forventes å være stabil. Pålagt kontroll av rørgate, luker, tunell m.v. startet opp i september 2019 og sluttføres i 2020. Transformator er overhalt og utbedret i september 2019. Selskapet vurderer muligheten til å øke vannkraftproduksjonen gjennom forbedringstiltak og utbyggingsalternativer.

Etter balansedatoen har selskapet solgt sitt heleide datterselskap Rødøy Lurøy Fiber AS.

Regnskapet for 2019 viser et driftsresultat på 16,3 mill.kr, og et resultat etter skatt på 6,5 mill. kr.

Oversikt over resultat- og balanse Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Beløp i 1000

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS hadde ingen ansatte pr 31.12.19

Eierskap

Salten Kraftsamband AS
Private aksjonærer
Lurøy kommune
Træna kommune