Salten Kraftsamband AS

Morselskapet, Salten Kraftsamband AS, består av staber og sentraliserte fellestjenester. Selskapet ledes av konsernsjef, samt konserndirektørene for stabene administrasjon og finans.

Konsernsjef Steinar Pettersen valgte å benytte retten til å gå av med pensjon på fylte 62 år. Steinar Pettersen berømmes for innsatsen og for måten han har ledet SKS-konsernet siden han overtok som konsernsjef i 2015. Ny konsernsjef Liina Veerme tiltrer 1. august 2019.

Salten Kraftsamband AS er morselskap i konsernet som består av datterselskapene SKS Produksjon AS, SKS Handel AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Selskapet leverer i hovedsak tjenester til datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Administrasjon
Fellestjenester er samlet i egen administrasjonsstab. Staben ledes av administrasjonsdirektør som har ansvaret for SKS-konsernets IT, HR og KHMS. IT-avdelingen bistår selskapene med drift og vedlikehold av servere, telefoni, og IT-support. HR-avdelingen leverer tjenester innen strategisk planlegging, koordinering og rådgivning innenfor områder som personalforvaltning, kompetanseutvikling, rekruttering og organisasjonsutvikling. Kommunikasjonsstaben har ansvar for intern og ekstern informasjonsvirksomhet, konsernets sponsorportefølje og omdømmearbeid. KHMS-staben leverer tjenester innen etablering, koordinering og internt tilsyn innenfor områder som kvalitetsstyring/kvalitetssikring, HMS, beredskap og ytre miljø.

Finans
Konsernets økonomi-, finans- og regnskapstjenester er samlet i finansstaben som ledes av Finansdirektør. Staben skal understøtte daglig drift i konsernet med fokus på kjernevirksomheten. Økonomi- og finansavdelingen har det operative ansvaret for konsernets tjenester innenfor skade- og tingforsikring, likviditetsplanlegging og finansforvaltning. Avdelingen ivaretar også controllerfunksjonen ovenfor kraftforvaltning i konsernet. Regnskapsavdelingen leverer tjenester innenfor budsjettoppfølging, lønns- og regnskapstjenester samt sekretariats tjenester.

Selskapet har eierskap til og drift av SKS konsernets bolig-, forretnings- og driftsbygg som ikke inngår innenfor kraftproduksjon virksomheten. Selskapet har forretningsbygg lokalisert på Fauske og Beiarn. Alt tilgjengelig næringsareal er utleid, hovedsakelig til selskaper i konsernet, men også til eksterne selskap.

Oversikt over resultat- og balanse Salten Kraftsamband AS

Beløp i 1000

Ansatteoversikt, 94 ansatte pr 31.12.2018

Menn
Kvinner