Konsernsjefen har ordet

Konstituert konsernsjef, Sten-Rune Brekke, tar oss gjennom 2018

2018 var et år preget av sterk prisoppgang på el.kraft. 1. og 2. kvartal starter med forholdsvis lav pris for så deretter høy prisstigning fra sommeren og utover høsten. Kraftmarkedet må tilbake til 2010 for å finne tilsvarende eller høyere kraftpriser. Systemprisen endte på 42,3 øre/kWh mot 27,4 øre i 2017.

Året startet tørt med svært lite nedbør i vintermånedene som resulterte i lavt tilsig til vannmagasinene frem mot sommeren. Dette ble imidlertid fulgt opp av en høst med mye regn, både i Salten og landet for øvrig. Dermed endte årstilsiget til våre magasiner bare et par prosent under normalen. Total produksjon ved konsernets vannkraftverk utgjorde 2171 GWh, mens tilsvarende tall for 2017 var rekordhøye 2453 GWh.

Høsten 2018 ga konsernstyret klarsignal til realisering av Breivikelva kraftverk i Beiarn kommune. Kraftverket vil ved ferdigstillelse ha en årlig kraftproduksjon på i overkant av 27 GWh, tilsvarende strømforbruket til 1360 husstander. Prosjektet har en tilfredsstillende utbyggingskostnad og slik kraftmarkedet forventes å utvikle seg er vi meget fornøyd med at dette prosjektet nå kommer til realisering.

Videre i porteføljen av vannkraftprosjekter er det fortsatt god fremdrift i utbyggingen av kraftverkene Smibelg og Storåvatn på Helgeland. Prosjektet, som er et 50/50 samarbeid mellom SKS og Helgeland Kraft gjennom selskapet SmiSto AS, vil ved ferdigstillelse bidra med ytterligere 210 GWh.

Begge prosjektene er i tråd med konsernets strategiplan og forøvrig betydelige bidrag til konsernets målsetning om å øke den årlige vannkraftproduksjonen fra 2,1 TWh til på 2,5 TWh i løpet av gjeldende strategiperiode frem mot 2022.

På handelssiden har SKS gjort strukturelle grep vi mener er strategisk riktige. Krafthandel er en viktig grunnpilar i vår kjernevirksomhet. Likevel – 2018 ble det første året uten sluttbrukeromsetning.

Polar Kraft AS ble etablert 1. januar 2018 med en sammensmelting av Kraftinor og SKS Kraftsalg sine sluttkunder. SKS Handel (tidligere SKS Kraftsalg) leverer mange omfattende tjenester til Polar Kraft, og det ble i året som gikk lagt ned betydelig innsats i å få gode rutiner på plass slik at dette kan gjøres på en smidig og god måte.

SKS har de seneste årene blitt færre ansatte. Dette skyldes organisatoriske omstillinger og strukturelle endringer. Det har vært krevende men samtidig viktige grep for at SKS skal kunne stå godt rustet til å møte morgendagens kraftmarked.

Til tross for krevende prosesser er arbeidsmoral og engasjementet i SKS høyt. Det legges daglig ned imponerende innsats som bidrar til verdiskapning og godt arbeidsmiljø på tvers av organisasjonen. Sykefraværet var i 2018 3,26 % som er marginalt høyere enn 2017.

Ved årsskiftet takket tidligere konsernsjef Steinar Pettersen for seg etter fem år som toppleder i SKS. Han har gjort en formidabel jobb og vi er takknemlig ovenfor hans innsats og bidrag, både som konsernsjef men også som konserndirektør og styremedlem i SKS over flere perioder.

Sten-Rune Brekke
konstituert konsernsjef